WiMax คืออะไร

WiMax ย่อมาจาก Worldwide Interoperability for Microwave Access ครับ

ขอเกริ่นอีกนิดนึงว่า WiMax ไม่ได้ออกมาแทน Wi-Fi (หรือ Wireless LAN) นะครับ WiMax นั้นสามารถเรียกรวมๆอีกอย่างหนึ่งว่า Wireless MAN ครับ สาเหตุที่เรียกว่า Wireless MAN (คำว่า MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network) ก็ด้วยความสามารถในการส่งสัญญาณภายนอกอาคารได้ไกลถึง 30 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ โดยมีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่ 78 MBps ดังนั้นผู้ที่จะได้ใช้ WiMax ช่วงแรกๆนี้ก็คงจะเป็นผู้ให้บริการ Internet โดยแทนที่จะต้องเดินสายจากชุมสายของ ISP เอง ไปยังชุมสายปลายทางซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายและเวลาค่อนข้างมาก สิ่งที่ทาง ISP จะต้องทำถ้าใช้ WiMax ก็คือติดตั้งอุปกรณ์ WiMax ไว้ที่ทั้งสองชุมสาย (ในกรณีที่ทั้ง 2 ชุมสายห่างกันไม่เกิน 30 กิโลเมตร) แล้วก็ setup อุปกรณ์ทั้ง 2 ชิ้น แค่นั้นเอง

WiMax ได้มาตราฐานจาก หน่วยงาน IEEE หมายเลข 802.16 ซึ่งในขั้นแรกนี้มีอยู่ 3 มาตราฐานคือ

  • 802.16 : มีระยะส่ง 1-3 ไมล์ แต่เป็นมาตราฐานเดียว ที่ต้องมี Line of Sight คือต้องไม่มีอะไรบังระหว่างเสาส่งสัญญาณ
  • 802.16a :มีระยะส่ง 3 – 30 ไมล์ ไม่ต้องมี Line of Sight ครับ
  • 802.16e :มีระยะส่ง 1 – 3 ไมล์ ไม่ต้องมี Line of Sight และยังมีข้อดีอีกอย่างนึงที่ทั้ง 802.16 และ 802.16a ไม่มีคือ เครื่องรับสัญญาณไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ครับ สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ ดังนั้นในอนาคตเราอาจได้เห็น มาตราฐาน 802.16e กับอุปกรณ์ประเภท Notebook หรือ PDA ก็เป็นได้ครับ

Leave a Reply